Specjalista do spraw public relations

  1. Zadania i czynności robocze.

Specjalista do spraw public relations ma obowiązek utrzymywać kontakty z mediami. Koordynuje i odpowiada za kontakty z przedstawicielami mediów(telewizja, radio, prasa). Innymi nazwami tego zawodu są: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami. Ma za zadanie kształtować pozytywny wizerunek firmy. Pełni funkcje reprezentacyjne, jest przedstawicielem instytucji na zewnątrz. Jego działania oddziaływują na opinię publiczną, przez upublicznianie informacji o firmie, reklamując ją, informując o jej planach na przyszłość i o jej sukcesach.  Specjalista do spraw public relations tworzy tożsamość firmy, dbając o jej oryginalność i odrębność na tle innych instytucji. Sprawia, by wizerunek przedsiębiorstwa był przyjazny i atrakcyjny na rynku i dla konsumentów. Dba o to, by wszelkie niedoskonałości, uchybienia firmy przeszły niezauważone. Uwypukla dobre imię firmy, angażując w to specjalistów od reklamy. Pracownik opracowuje materiały promocyjne i szkoleniowe, organizuje spotkania dla klientów i kontrahentów, bierze udział w zebraniach zarządu oraz kontaktuje się z władzami państwowymi i samorządowymi. Specjalista musi obrać pewna strategię wizerunkową firmy, powinien być dobrze zorientowany w strukturze zewnętrznej jak i wewnętrznej firmy. Celem specjalisty jest rozwój, budzenie zaufania i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstwa na ranku krajowym i międzynarodowym.  Specjalista do spraw public relations ma pod sobą sztab ludzi, którymi zarządza. Powinien dobrze organizować swoją pracę oraz innych. Charakterystyczne dla tej pracy jest to, że pracownik ma częsty kontakt z ludźmi. Praca jest obciążona dużym napięciem psychicznym: ciągły stres, praca w biegu, ciągła przepływ informacji.  Rzecznik prasowy musi być odporny na te niedogodności, jednocześnie powinien w sobie mieć rozwinięte takie zdolności i cechy jak: pomysłowość, kreatywność, rzetelność, uczciwość, gdyż PR-owiec powinien być wiarygodny, elokwencja.

Pobierz wzory dla zawodu:
http://startcv.pl/wzor/cv-specjalista-do-spraw-public-relations

http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-specjalista-do-spraw-public-relations

http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-specjalista-do-spraw-public-relations

  1. Środowisko pracy.

Praca specjalisty do spraw public relations  jest praca biurową. Jednak swój czas pracy nie spędza jedynie w biurze. Kierownik powinien być obecny na organizowanych targach promocyjnych, stoiskach reklamowych. W pracy ma do dyspozycji telefon komórkowy, laptop, fax, ksero, radio, kamera, aparat fotograficzny. Komputer powinien być wyposażony w oprogramowania graficzne, dźwiękowe, audiowizualne, multimedialne. W tym zawodzie potrzebna jest umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów i utrzymywania ich. Kierownik powinien być otwarty na nowych klientów i pozyskiwać ich dzięki swoim zdolnościom retorycznym, prezentacyjnym, wystąpieniom. Kierownik pracuje w grupie. Powinien się cechować zdolnościami przywódczymi, komunikacyjnymi i interpersonalnymi.  Nadzoruje pracę swojego zespołu, motywuje ich do większej kreatywności i skutecznej, twórczej pracy. Ciągła praca przy komputerze i złe oświetlenie mogą przyczyniać się do pewnych ubytków na zdrowiu. Nie tylko paca przy komputerze może być czynnikiem ryzyka, ale także szybkie tempo pracy i wymóg bycia w kilku miejscach na raz. Osoby będące na tym stanowisku są narażone na choroby związane ze wzrokiem, narządem głosu-u wykładowców public relations, choroby układu centralnego i nerwowego oraz choroby serca. Społeczny i interpersonalny charakter pracy może narażać specjalistę do spraw public relations na pewne konflikty z ludźmi. Taki specjalista powinien być świetnym psychologiem i powinien sobie radzić w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Aby dostać pracę specjalisty do spraw public relations trzeba mieć konkretne cechy, które pozwolą na pracę w tym zawodzie. Kreatywność i wrażliwość artystyczna są cechami relewantnymi dla osoby ubiegającej się na to stanowisko. Taka osoba powinna mieć zmysł artystyczny, interesować się szeroko rozumianą sztuką: fotografią, malarstwem, popkulturą, plastyką, projektowaniem, grafiką. Jest to praca dla ludzi ciekawych świata, bogata wyobraźnią. Specjalista powinien wykazywać się dobrą znajomością potrzeb konsumenta oraz erudycją. Często humorem i inteligentnym żartem można zjednać sobie rzesze klientów. Kolejną ważna cechą jest zdolność komunikowania się na różnych poziomach: na poziomie mediów i na poziomie kontaktów międzyludzkich. Z wymienionymi cechami łącza się umiejętności menadżerskie i zainteresowania społeczne. Nie ma wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu, jednak kierownik powinien się cechować doskonałą sprawnością fizyczną. Jedyna barierą mogą być choroby psychiczne, nieuleczalne wady słuchu, wymowy, wzroku. Specjalista powinien być odporny na stres i potrafić pracować pod presją czasu. Praca na tym stanowisku jest uzależniona od kilku czynników. Oprócz zdolności wrodzonych, kierownik powinien ukończyć studia wyższe artystyczne bądź humanistyczne. Powinien mieć skończone różnorakie kursy, najlepiej komputerowe, które podniosą jego wartość podczas rekrutacji. Znajomość języków obcych, a przede wszystkim języka angielskiego jest podstawowym czynnikiem obligującym na to stanowisko.

  1. Możliwość awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, literatura.

Istnieją ogromne szanse na awans będąc na tym stanowisku. Można liczyć na rozwój kariery zawodowej na prestiżowych stanowiskach w wysokiej klasy instytucjach. W tym zawodzie nie jest stawiany jakiś próg, poprzeczka wiekowa. Młode i starsze pokolenie bez przeszkód może wykonywać ten zawód, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Dziennikarze mają ułatwione zadanie wchodząc w środowisko specjalistów do spraw public relations. Doświadczenie także jest ogromnym atutem dla osób starających się o to stanowisko. Osoby będące zaraz po studiach, mają trudniejszy początek na tej drodze kariery. Niektóre firmy preferują średnia wieku trzydzieści lat. Należy posiadać odpowiednia prezencję, aby wykonywać ten zawód. Pokrewnymi zawodami są: dziennikarz, specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. komunikacji, dyplomata i menadżer.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz płace.

Takich specjalistów zazwyczaj zatrudniają większe firmy, korporacje mające nie tylko zasięg krajowy, ale i międzynarodowy. Mają charakter produkcyjny, usługowy, a także są to instytucje i urzędy(państwowe czy samorządowe). Pensja jest zależna od wielkości i prestiżu przedsiębiorstwa oraz od kompetencji osoby będącej na tym stanowisku. Na początku zarabia się około dwie średnie krajowe, a doświadczony pracownik, z długim stażem pracy może zarabiać powyżej sześciu średnich pensji krajowych. Według Urzędu Statystycznego na początku roku 2000 specjalista do spraw public relations zarabiał średnio cztery tysiące złotych. W tym samym okresie czasu  zawód specjalista ds. kontaktów z mediami miał około 56 osób bezrobotnych. Najgorsza sytuacja kształtowała się w województwie Mazowieckim, a najlepsza w lubuskiem i podlaskiem. W miarę upływu lat liczba bezrobotnych spadła diametralnie, mniej więcej o połowę.

 

0 thoughts on “CV Specjalista do spraw public relations

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *