Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

  1. Zadania i czynności robocze

Głównym zadaniem specjalisty ds. rekrutacji pracowników jest odpowiedni dobór przyszłych pracowników na określone stanowiska pracy w firmie. Specjalista powinien się stosować do pewnych wytycznych określonych przez pracodawcę. Wraz z wprowadzeniem systemu wolnorynkowego, wzrosło zapotrzebowanie na takiego typu specjalistów. Wolny rynek dał możliwość wyboru najlepszego pracownika spośród wielu kandydatów. W tym celu zatrudnia się specjalistę ds. rekrutacji, aby skompletował skuteczny, wydajny, wykwalifikowany zespół pracowników. Proces doboru pracowników jest kilkustopniowy. Rozpoczyna się od analizy stanowiska pracy; charakteryzuje się idealnego pracownika, a więc jego kwalifikacje, cechy charakteru, doświadczenie, osobowość. Taki materiał specjalista otrzymuje od  swojego pracodawcy, który ustala wymogi, według których pracownik powinien dokonywać selekcji. Według pewnego ustalonego wzorca porównuje się cechy przyszłego pracownika.  Następnie po analizie wysłanych aplikacji, zaprasza się na rozmowę-wywiad, aby lepiej poznać wzorcowego pracownika. Jest to kolejny etap rekrutacji. Podczas niego stosuje się różnego rodzaju testy psychologiczne, które sprawdzają prawdziwość cech osobowości, umiejętności miękkich i inteligencji. Często specjalistą ds. rekrutacji jest psycholog, który prawidłowo i umiejętnie przeprowadzi dane testy. Potem sporządza się raport z przeprowadzonych rozmów i wyciąga się wnioski. Przedstawia się go głównemu zarządowi firmy, którzy maja decydujący głos podczas zatrudniania pracowników. Specjalista ds. rekrutacji nie tylko pomaga w zatrudnieniu pracownika, ale przede wszystkim powinien utworzyć program adaptacyjny dla nowoprzyjętych. Taki program ma na celu oswojenie nowych pracowników firmy z nowym środowiskiem pracy. Ponadto współpracuje przy tworzeniu tzw. ścieżek kariery zawodowej dla nowych pracowników, organizuje dla nich szkolenia. Dodatkowo tworzy bazy danych ze złożonymi aplikacjami oraz nadzorowanie kosztów związanych z rekrutacją.

  1. Środowisko pracy

Praca jest wykonywana najczęściej w pomieszczeniach biurowych, przede wszystkim w gabinecie, Sali konferencyjnej albo na stanowisku pracy kandydata. Biuro specjalisty ds. rekrutacji jest zazwyczaj wyposażone w nowoczesne meble biurowe oraz sprzęty takie jak: fax, komputer, telefon. Praca specjalisty polega przede wszystkim na komunikowaniu się z drugim człowiekiem. Dlatego musi mieć rozwinięte umiejętności interpersonalne. Ponadto specjalista sam ustala sobie plan pracy i działania. Musi spełnić podstawowe wymagania swojego szefa, sposób realizacji leży już w jego kompetencjach i wyobraźni. Podczas rozmów kwalifikacyjnych, specjalista skupia się na czynnościach poznawczych, gdyż musi poznać przyszłego pracownika, czy jest godny zaufania oraz informacyjnych, dzięki którym specjalista weryfikuje umiejętności rzeczywiste z tymi, które widnieją na CV. Kolejnym zadaniem jest udzielanie rad, konsultowanie kwestii personalnych. Pomaga pracownikom w wykształceniu umiejętności miękkich oraz w integracji zespołu, działu w firmie. Specjalista powinien ciągle motywować pracowników do efektywnej pracy. Pracuje nad ich poczuciem własnej wartości, aby pesymizm nie odbił się na nie przynoszącej efektów pracy. Czas pracy jest zależny od kondycji przedsiębiorstwa oraz czy w danej chwili przeprowadza się rekrutację nowych pracowników. W tym przypadku specjalista ma wtedy pełne ręce roboty. Dodatkowo częstym elementem pracy są liczne wyjazdy służbowe, konferencje itp.

http://startcv.pl/wzor/cv-specjalista-do-spraw-rekrutacji-pracownikow

http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-specjalista-do-spraw-rekrutacji-pracownikow

http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-specjalista-do-spraw-rekrutacji-pracownikow

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki pojęcia pracy w zawodzie.

Społeczny charakter pracy zmusza do poszukiwań osób otwartych, przebojowych, odważnych, a przede wszystkim inteligentnych.  Potrzebne są zainteresowania naukowe z zakresu psychologii, które pozwalają rozwijać się w pracy i pomagać swoim współpracownikom.  Otwartość, wysoka kultura osobista, znajomość zasad savoir vivre’u, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi wpływają na przyjęcie osoby posiadającej te cechy na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji. Zdolności empatyczne także są bardzo ważne, gdyż specjalista powinien rozpoznawać ludzkie uczucie, powinien mieć pewna wrażliwość na drugiego człowieka oraz rozpoznawać jego zachowania. Podczas rozmowy specjalista musi opanować swoje emocje, musi być obiektywny i relatywny wobec kandydata. Są to zachowania godne profesjonalisty. Elokwencja jest kolejną cechą, która powinna charakteryzować specjalistę. Osoba na tym stanowisku powinna być biegła i w mowie, i w piśmie. Przydatne są zdolności rachunkowe, przy obliczaniu kosztorysu, wydanych środków na rekrutację oraz obliczanie wyników testów. Specjalista powinien wykazywać inicjatywę ciągłego działania: szukanie nowych metod, sposobów efektywnej pracy, radzenie sobie ze stresem wśród pracowników, doskonalenie się, umiejętność organizowania swojej pracy. Ponadto specjalistę obowiązuje zachowania tajemnicy, szczególnie w zakresie danych, które są udostępnianie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu. Jednak zauważa się tendencję do zatrudniania osób zdrowych i sprawnych fizycznie.

  1. Możliwość awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, literatura

Awans jest zależny od wielkości firmy. W małej firmie, w której specjalista pracuje na samodzielnym stanowisku, nie ma szans na propozycję awansu. Jedną alternatywą jest możliwość  zmiany  zawodu i firmy np. na zawód dyrektora ds. personalnych. W firmach o szerokim zasięgu, gdzie jest rozbudowany dział personalny, istnieją dużo możliwości awansu. Specjalista może awansować na kierownika działu do stopnia dyrektora personalnego. W firmie doradztwa personalnego są inne ścieżki kariery: od młodszego konsultanta do menadżera itd. Każda firma przyjmuje swoją hierarchię. Jako awans można traktować większą odpowiedzialność, większą ilość obowiązków, a co za tym idzie wyższą pensję. Tę pracę można dostać niezależnie od wieku, zdarza się, że górna granica wieku wynosi 50 lat. Najważniejsze są wysokie kwalifikacje pracownika, bogate doświadczenie oraz cechy niezbędne do wykonywania tego zawodu. Przyjęcie także jest uzależnione od polityki prowadzonej przez firmę. Często firmy ustalają górne granice wiekowe kandydatów.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz płace

Liczba wakatów jest uzależniona od zapotrzebowania takich osób na rynku pracy. Coraz częściej firmy zatrudniają specjalistów ds. rekrutacji, by wybrali jak najlepszych pracowników do firmy. Taki stan rzeczy jest spowodowany wprowadzeniem systemu wolnorynkowego.  Istnieją możliwości zatrudnienia na innych, podobnych stanowiskach: specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego. Doradca zawodowy, psycholog zarządzania, doradca pracy, dyrektor personalny, referent ds. personalnych.  Możliwości zatrudnienia są ogromne, jednak z każdym rokiem konkurencja na rynku pracy rośnie i szanse na dostanie pracy spadają. Zarobki są zależne od przedsiębiorstwa. Średnio można zarobić około 2 tys., w większych firmach zarobki są o wiele wyższe.

0 thoughts on “Wzór CV dla Specjalisty do spraw rekrutacji pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *